Polityka prywatności

I.                 Informacje ogólne

1.      Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów sklepu internetowego korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.pmserwis.pl/ (dalej jako „Sklep”)

2.      Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

3.      Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych Użytkowników Strony, a także osób zawierających umowy z Administratorem danych, w tym związanych z realizacją Zamówienia w Sklepie internetowym, a także danych gromadzonych poprzez kontakt z Administratorem danych (adres e-mail lub telefonicznie) lub korespondencję tradycyjną..

II.                Administrator Danych Osobowych

1.      Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.pmserwis.pl jest Paweł Maniewski wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą PM Serwis wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności: ul. Bajana 49/8, 54-129 Wrocław, adres do doręczeń: ul. Bajana 49/8, 54-129 Wrocław, NIP: 894-107-78-03, REGON: 932976395, adres poczty elektronicznej (e-mail): pmserwis@pmserwis.pl, zwany/a dalej „Administratorem”.

2.      Administrator oznajmia że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

III.              Cele przetwarzania Danych Osobowych

1.      Dane osobowe Użytkowników i Klientów Sklepu będą przetwarzane w następujących celach:

a.      w celach analitycznych i statystycznych, zbieranych przy użyciu plików Cookies, na potrzeby analizowania ruchu w Sklepie internetowym oraz poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

b.      świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie przygotowania i realizacji zamówień, w tym zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również rejestracja konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

c.      realizacji obowiązków prawnych związanych z rachunkowością, czyli udokumentowaniu realizacji umów, w tym wystawienie faktur, rachunków, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej jak również w celu rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

d.      w celach kontaktowych, aby umożliwić udzielenie odpowiedzi na pytania przesłane drogą elektroniczną (przez formularz kontaktowy lub e-mail),  pocztą tradycyjną lub telefonicznie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane, które Użytkownik poda dobrowolnie w treści wiadomości

e.      w celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym w celu wysyłania na podany adres mailowy informacji marketingowych / handlowych drogą elektroniczną (newsletter)

f.       w celu ewentualnego dochodzenia / ustalenia praw lub roszczeń przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

IV.              Okres przechowywania danych osobowych

1.      dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody przechowywane będą do momentu jej cofnięcia

2.      dane związane z realizacją zamówień i umowami sprzedaży – przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dokonano sprzedaży

3.      dane związane z korzystaniem z usług elektronicznych będą przetwarzane przez cały okres trwania usługi i dodatkowo do 3 lat po jej zakończeniu

4.      dane niezbędne do rozpatrzenia roszczeń będą przechowywane do 6 lat, jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej

5.      w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisów społecznościowych, dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora danego Sklepu społecznościowego

6.      dane pochodzące z zapytań drogą elektroniczną, telefoniczna lub pocztą tradycyjną będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi ale nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy

7.      dane osobowe podane w celu otrzymania informacji marketingowej / handlowej

V.               Zakres przetwarzania danych osobowych

1.      Zapytanie przez formularz kontaktowy: Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer kontaktowy lub inne dane podane dobrowolnie w treści wiadomości

2.      zapytanie drogą elektroniczną: adres e-mail oraz pozostałe dane, które będą zawarte w wiadomości i które zostaną podane dobrowolnie przez osobę, której te dane dotyczą

3.      dokonanie zapisu do newsletteru: imię, adres e-mail

4.      złożenie zamówienia w Sklepie będą przetwarzane dane osobowe, które zostaną podane w formularzu rejestracyjnym: imię, nazwisko, adres zamieszkania i/lub siedziby firmy, numer telefonu, adres e-mail  oraz inne dane niezbędne do realizacji zamówienia

5.      wystawienie dokumentów takich jak faktury VAT: imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby firmy, NIP / REGON Zamawiającego

6.      przygotowanie i zawarcie umowy: imię, nazwisko lub nazwa firmy, numer telefonu, adres zamieszkania lub siedziby firmy, NIP / REGON Zamawiającego

VI.              Odbiorcy danych osobowych

1.      podmioty uprawnione, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa

2.      podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub współpracujący z Administratorem czyli: firmy hostingowe, dostawcy poczty elektronicznej, biura rachunkowe, firmy kurierskie,  podmioty pośredniczące w płatnościach, operatorzy portali społecznościowych Facebook, podmioty dostarczające oprogramowanie do analizy ruchu (Google Analytics), obsługa klienta, podmioty świadczące usługi prawne

3.      Administrator przekazuje dane osobowe do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy, na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską: Google LLC, Facebook

VII.            Uprawnienia użytkownika / Klienta Sklepu internetowego

Każdy Użytkownik / Klient Sklepu internetowego, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:

1.      dostępu do wglądy lub zmiany przetwarzanych przez Administratora danych osobowych

2.      usunięcia danych osobowych, o ile inne przepisy prawa nie stanowią inaczej

3.      przeniesienia danych osobowych (otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego)

4.      prawo do ograniczenia przetwarzanych danych osobowych

5.      odwołania wcześniej wyrażonej zgody

6.      wyrażeniu sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania jego ograniczenia

7.      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w chwili, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO

VIII.           Pliki Cookies

1.      Sklep korzysta z plików cookies.

2.      Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika / Klienta Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Skelpu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4.      Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a.      utrzymanie sesji użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b.      realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

5.      W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.      Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.      Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

8.      Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Sklepu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

IX.              Zarządzanie plikami cookies

1.      Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2.      W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a.      Edge
b.     Internet Explorer
c.      Chrome
d.     Safari
e.      Firefox
f.      Opera

3.      Urządzenia mobilne

a.      Android
b.     Safari (iOS)
c.      Windows Phone